Sökning: "Roadex"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Roadex.

  1. 1. Nyttjande av CTI inom skogsnäringen

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Tommy Andersson; Oscar Gustafsson; [2013]
    Nyckelord :Roadex; Bärighet; Skogsbilväg; Vägkropp; CTI-anpassning;

    Sammanfattning : Detta arbete handlar om Central Tire Inflation, vilket är ett system för att under färd variera däcktryck. Arbetet syftar till att se vilka erfarenheter skogsnäringen i Sverige har av tekniken. Intervjuer med representanter från skogsorganisationer har genomförts. LÄS MER