Sökning: "Robert Alvén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Alvén.

  1. 1. Markpackning : påverkan på markens fysikaliska egenskaper

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

    Författare :Robert Ekholm; [2016]
    Nyckelord :jordbearbetning; markpackning; markfysik;

    Sammanfattning : Markpackning har blivit ett växande problem inom lantbruket på grund av användningen av allt större och tyngre maskiner. Vid markpackning, som i fysikaliska termer definieras som en volymminskning av en viss mängd jord kopplat till en minskad porositet, ökar den torra skrymdensiteten. LÄS MER