Sökning: "Robert Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Robert Andersson.

 1. 1. Sant eller falskt? En kvalitativ studie av bilden gällande jämställdhetsarbete på ett strategiskt och operativt plan inom tre företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Albín; Robert Andersson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; diskrepans; legitimitet; löskoppling; isärkoppling; isomorfismer; kompensationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera huruvida diskrepans uppstått kopplat till bilden av jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom tre utvalda företag. Utifrån detta ämnar vi även att undersöka hur denna diskrepans uppstått och om företagen gör något för att kompensera för denna diskrepans och, om så, vad. LÄS MER

 2. 2. From Violence to Victory : Effect of Incumbents Pre-Electoral Violence upon Electoral Outcomes

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Robert Andersson; [2022]
  Nyckelord :election; violence; incumbent; opposition;

  Sammanfattning : Electoral violence can have dire consequences for a society, but remains a strategy employed by incumbents to secure electoral victory. This thesis search to explore if electoral violence instigated by progovernment side actually do increase the incumbent’s probability of electoral victory. LÄS MER

 3. 3. Vad kan vara smart i en smart stad? : En utvärderande fallstudie av Vallastaden - hur ser olika intressenter på digitala situationer och dess effekter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Denesfay Otto; Robert Andersson; [2021]
  Nyckelord :Smarta städer; smart stad; digitala situationer; IKT; miljömässig hållbarhet; social hållbarhet; personlig integritet; digitalisering;

  Sammanfattning : Enligt forskning finns det ingen enskild definition av en smart stad i allmänhet och vad ordet “smart” i begreppet faktiskt betyder i synnerhet. Det finns därför ett behov att, i detta unga forskningsfält, undersöka smarta städer. LÄS MER

 4. 4. Assessment of energy renovation with new design solution of a single-familyhouse in southern Sweden.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Andersson Robert; Rasmus Becke; [2021]
  Nyckelord :Design solution; Energy- and cost-efficient measures; Energy simulations; Life cycle assessment; Environmental impact; Single-family house.;

  Sammanfattning : To reach the EU directives and Sweden ́s energy- and climate goals, there is a needto implement new innovative- and technical solutions in each sector. The Swedishgovernment predicts that the buildings sectors energy demand could be reduced byrenovating the existing building stock. LÄS MER

 5. 5. Using a Hidden Markov Model as a Financial Advisor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Lindqvist; Robert Andersson; [2021]
  Nyckelord :hidden markov models; stock market prediction;

  Sammanfattning : People have been trying to predict the stock marketsince its inception and financial investors have made it theirprofession. What makes predicting the stock market such ahard task is its seemingly random dependency on everythingfrom Elon Musks tweets to future earnings. LÄS MER