Sökning: "Robert Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Robert Bergman.

 1. 1. Hur tillämpas personcentrerad vård prehospitalt? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Robert Bergman; Michael Lindström; [2019]
  Nyckelord :Ambulans; Prehospital; Ambulanssjuksköterska; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: PCV är en kärnkompetens för sjuksköterskor vilket höjer kvaliteten på vården. Tidspress och stress påverkar personcentrerade vården negativt. Inom den prehospitala akutsjukvården ökar belastningen eftersom antalet vårdärenden ökar vilket kan försämra den personcentrerade vården. LÄS MER

 2. 2. Generation Y : En kvalitativ studie om hur chefer upplever krav och förväntningar från generation Y

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johan Bergman; Robert Widell; [2018]
  Nyckelord :Generation Y; Ledarskap; Ledarstilar; Attrahering;

  Sammanfattning : Denna studie är ämnad åt att belysa de krav och förväntningar som generation Y ställer på chefer och arbetsplatser. Genom att genomföra en kvalitativ studie vill vi med denna uppsats kunna bidra till utökad förståelse kring hur chefer och organisationer kan arbeta för att attrahera och behålla generation Y inom sin arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors perspektiv av arbetet med deprimerade patienter inom allmän sjukvård

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Robert Bergman; Christoffer Lundell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vem rökte alla dessa pipor? – en historisk-arkeologisk studie av kritpipor och rökning i 1600- och 1700-talens Sverige med genus- och intersektionalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Robert Bergman Carter; [2014]
  Nyckelord :Clay Tobacco Pipes; Gender; Intersectionality; Identity; Smoking; Tobacco; 17th century 18th century Sweden; Historical Archaeology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Since the middle of the last century, excavated clay tobacco pipes have been used for dating post-medieval sites with the aid of extensive typologies and dating techniques. Until recently, social aspects of smoking represented by clay tobacco pipes have been relatively unexplored. LÄS MER

 5. 5. Den gamle och filmen : Om den nya generationen äldre och dess plats i det cinematiska rummet. En representationsstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Camilla Cordischi; [2013]
  Nyckelord :Cinema studies; film theory; post-structuralism; representation; ageism; old age; normativity; aging identity; Gilles Deleuze; Julia Kristeva; abject; Pierre Bourdieu; Michael Haneke; Ingmar Bergman; Film; filmvetenskap; poststrukturalism; representation; ålderism; ålderdom; identitet; normativitet; Gilles Deleuze; Julia Kristeva; abjekt; Pierre Bourdieu; Michael Haneke; Ingmar Bergman;

  Sammanfattning : Within the field of cinema studies, the question of visual representation is a fundamental pillar. An immense volume of theoretical work has been written on the subject, with various academic approaches such as feministic, postcolonial and gay/lesbian. LÄS MER