Sökning: "Robert Bergmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Bergmark.

  1. 1. Kreditbetyg & KMV-modellen i kristider

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Patrik Stäck; Sara Bergmark; [2009]
    Nyckelord :kreditbetyg; Moody’s; KMV; Distance-to-Default; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att jämföra Moody’s kreditbetyg och KMV-modellen under perioden 2006- 2009. Detta för att analysera kreditbetygens ökade inflytande vid beräkning av bankers kapitalkrav inom BIS II samt utvärdera om det skulle vara möjligt att använda KMV-modellen s resultat för att beräkna dessa kapitalkrav istället. LÄS MER