Sökning: "Robert Dragovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Dragovic.

  1. 1. Makars pensionsrättigheter vid bodelning : Särskilt om privata pensioners karaktär av kapitalplacering eller försörjningsmöjlighet ur ett företagarperspektiv

    Magister-uppsats, IHH, Rättsvetenskap

    Författare :Petter Burge; Robert Dragovic; [2007]
    Nyckelord :Skatterätt; Familjrätt; Bodelning;

    Sammanfattning : Magisteruppsatsen behandlar pensionssparandets ställning vid bodelning mellan makar under deras livstid, dock främst vid äktenskapsskillnad. Historiskt sett har synsätten på pensionsrättens roll vid bodelning varierat mellan att anses som en framtida försörjningsmöjlighet och som en kapitalplacering. LÄS MER