Sökning: "Robert Fritzson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Fritzson.

  1. 1. Is a fundamental justification of morality possible?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

    Författare :Fritz-Anton Fritzson; [2006]
    Nyckelord :Danielson; Peter; Gauthier; David; Nozick; Robert; Moral science; Morallära; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : Does morality need justification? And if yes, what kind of justification will do the proper job? Peter Danielson distinguishes between fundamental and non-fundamental justification. A fundamental justification is a justification of a realm that does not appeal to any of the concepts of that realm. LÄS MER