Sökning: "Robert Glans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Glans.

  1. 1. Politiskt Ledarskap i Venezuela : Om ledarskapsomgivningens effekt på ledarskaps- och beslutsprocessen i en övergångsdemokrati

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Sebastian Glans; [2007]
    Nyckelord :Ledarskapsomgivning; Institutionella strukturer; Samhällets krav; Beslutsprocess; Populism; Hugo Chávez;

    Sammanfattning : The aim of the study is to examine how the executive leadership and the decision-making process are shaped by the leadership environment in a transition democracy as Venezuela. The questions I intend to answer are: What kind of leadership environment surrounds the leadership and what kind of consequences does it have on the leadership and the decision-making process in Venezuela? To answer my questions I will use the literature: Political Leadership in Liberal Democracies (Elgie, Robert 1995, London: Macmillian), together with the method “The cultural determinist school of history” by Tomas Spencer, later reproduced by Kellerman. LÄS MER