Sökning: "Robert Hammarström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Hammarström.

  1. 1. Civil-militära relationer i komplexa fredsinsatser – ett organisationsperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Martin Hammarström; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The response to many on-going or emerging conflicts since the beginning of the 21st century has been different forms of multinational complex peace operations. Civil-military relations are a commonly studied field that traditionally has its focus on nations. LÄS MER