Sökning: "Robert Scholz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Scholz.

  1. 1. Behavior Cards - ett programmeringsverktyg för barn

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Robert Scholz; [2005]
    Nyckelord :Behavior Cards; programming by behaviors; programming tools for children; children and programming; Squeak; Smalltalk; Behavior Cards; beteendeprogrammering; Squeak; Smalltalk; programmeringsverktyg för barn; barn och programmering;

    Sammanfattning : This thesis presents the work of developing and testing a programming tool specially designed for children. The purpose of this tool is to make children capable of creating visual simulations and games that consist of actors interacting in a virtual world. LÄS MER