Sökning: "Robert Svensson Eshraghi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Svensson Eshraghi.

  1. 1. Risker vid implementering av mjukvara som en molntjänst: Hur kan företag anpassa sig till dem?

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Robert Svensson Eshraghi; Filip Persson; [2014]
    Nyckelord :risker; SaaS; molntjänster; informationssäkerhet;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få kännedom om vilka säkerhetsrisker som skulle kunna uppkomma vid en övergång till nyttjande av mjukvara som en molntjänst. Fokus ligger på de säkerhetsrisker som kan uppstå för klienten och inte molnleverantören. Uppsatsen är en litteraturstudie där ett specifikt fall studeras, företaget PostNord. LÄS MER