Sökning: "Robert Widlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robert Widlund.

  1. 1. Karen Blixen och Den afrikanske farm i ett genre- och postkolonialt perspektiv.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Susanna Widlund; [2011]
    Nyckelord :Karen Blixen; Den afrikanska farmen ; genre; postkolonialism; biografi; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Det har skrivits mycket om Karen Blixen genom åren, både av danska, svenska och engelsktalande författare. Hennes liv och författarskap har fascinerat många, så även mig. I min uppsats kommer jag att ta fasta på några frågeställningar med anknytning till Den afrikanske farm. LÄS MER