Sökning: "Roberto Morales"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roberto Morales.

  1. 1. Handlingsutrymme – Barnfamiljer i hemlöshet

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Roberto Morales; [2019]
    Nyckelord :Handlingsutrymme; Barnperspektivet; Barnkonventionen; Socialsekreterare; Socialtjänsten; Hemlöshet;

    Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialsekreterares upplevelse gällande barnperspektivet i socialt arbete i Malmö stad och deras handlingsutrymme med barnperspektivets implementering. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare i Malmö stad som arbetar inom socialtjänsten med hemlösa barnfamiljer. LÄS MER