Sökning: "Roberto gonzalez retorik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roberto gonzalez retorik.

  1. 1. Utredningarnas retorik : en jämförande innehålls- och argumentationsanalys av biståndsutredningar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Roberto Gonzalez; [2006]
    Nyckelord :Argumentation; Biståndsutredning; Godtycke; Socialtjänstlagen; Särskilt boende;

    Sammanfattning : Syftet var att undersöka om det fanns skillnader i retoriken i bifallsärenden respektive avslagsärenden och om besluten var logiska utifrån argumentationen. Vid genomförandet av studien användes kvantitativ och kvalitativ textanalys av tolv biståndsutredningar gällande särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. LÄS MER