Sökning: "Robin Österberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Robin Österberg.

 1. 1. Svenska som andraspråk, i skolan och i livet : Några elevers upplevelse av SVA-undervisning och dess framtidseffekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Robin Österberg; [2019]
  Nyckelord :grundskola; gymnasiet; svenska som andraspråk; arbetsliv; integration och samhällsdeltagande;

  Sammanfattning : Effectiveness of second language education in Sweden has been debated in the media and among lawmakers as well as within several fields of research, but few of the participants have had opportunity to comment on the matter. Therefore, the aim of this study was to examine and clarify the views of some Swedish second language learners on how the educational system is meeting curriculum goals regarding possibilities to take part in work and community settings. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsvärderares trygghet i värderingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Öhman; Robin Österberg; [2019]
  Nyckelord :Real estate appraisal; commercial real estate; assuredness; profession; Fastighetsvärdering; kommersiella fastigheter; trygghet; profession;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att den kommersiella fastighetsmarknaden är en säregen marknad, med kännetecken som heterogenitet och illikviditet. Det råder en form av informationsasymmetri mellan olika parter på fastighetsmarknaden, detta på grund av att fastighetsbolag besitter mer information om fastigheterna än andra intressenter på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Ett bollplank för identiteten : En kvalitativ studie om hur företag inom sporthandelsbranschen utformar sin varumärkesidentitet med hjälp av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Christoffer Hellqvist; Robin Svensson; Rickard Österberg; [2017]
  Nyckelord :Brand identity; Social media; Sport trade industry; Customer power; Varumärkets identitet; Sociala medier; Sporthandelsbranschen; Kundens makt;

  Sammanfattning : ABSTRACT Research question • How does companies form their brand identity using social media? Purpose The purpose of this study is to examine and analyze social media’s influence on the brand identity within the sport trade industry, to be able to explain and create an understanding how social media is used to form the identity. Method The study is of a qualitative research method and has a deductive approach with inductive elements. LÄS MER

 4. 4. Från att förtälja till att berätta : En innehållslig och språklig jämförelse mellan original- och lättlästversion av Robin Hood

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Österberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Harmoniseringen av redovisningen : IAS 39 ur bankers, myndigheters och redovisningskunnigas perspektiv

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Robin Österberg; Adrian Glinqvist; [2006]
  Nyckelord :IFRS; IAS 39; IAS; Finansiella instrument; Harmonisering; Redovisning;

  Sammanfattning : Som en följd av det ökade behovet av global kapitalanskaffning har kravet på jämförbar redovisning mellan länder ökat. EU har därför som målsättning att skapa en mer harmoniserad och effektiv kapitalmarknad inom unionen. LÄS MER