Sökning: "Robin Halldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robin Halldén.

  1. 1. KVINNORS SJÄLVSKADEBETEENDE OCH MÖTEN MED VÅRDEN UTIFRÅN ETT PATIENTPERSPEKTIV

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Robin Andersson; Josefine Halldén; [2015]
    Nyckelord :Bemötande; bloggar; kvinnor; självskadebeteende; vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende betyder att den egna kroppen uppsåtligen skadas. I Sverige är det vanligast förekommande bland kvinnor strax före 20-års ålder. Självskadebeteende kan vara en följd av psykisk ohälsa eller en traumatisk barndom. Vårdpersonal ska lyssna på, vara närvarande i mötet samt acceptera kvinnor som självskadar. LÄS MER