Sökning: "Robin Köhn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robin Köhn.

  1. 1. Molntjänster : Skiljer sig den upplevda informationssäkerheten i SaaS-baserade molntjänster mellan utvecklare och privatpersoner?

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Robin Köhn; Hossam Hasan Hamid; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER