Sökning: "Robin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Robin Karlsson.

 1. 1. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Hur har fastighetsbolag lyckats anpassa sina investeringar imiljöcertifieringar på en marknad i rörelse : En undersökning av strategier och trender på den kommersiella fastighetsmarknaden med avseende på miljöcertifieringar och dess förändring över tid

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2020]
  Nyckelord :Enviromental certification; investment-strategy; green building; commercial Real Estate; Miljöcertifieringar; investeringsstrategier; gröna byggnader; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har det skett en stor utveckling av strategier och trender gällandemiljöcertifieringar av kommersiella fastigheter. Efter att SGBC (Swedish Green Building Council)etablerades 2009 har företag valt att anpassa sin verksamhet, strategier och miljöpolicy därefter. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av barn, förskola och motsvarande barninstitutioner : En analys av åtta bilderböcker mellan 1970-2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michelle Dahlsten; Robin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :notion of child; children s litterature; childhood; being; becoming; barnsyn; förskola; bilderböcker; daghem; barndomsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera åtta bilderböcker för att undersöka hur synen på barn, förskola och motsvarande barninstitutioner har framställts och förändrats i bild och text från 1970-talet fram till senare 2010-tal. Metoden har baserats på text- och bildanalys med hjälp av några av Nikolajevas analysverktyg för att undersöka bilderböckernas uppbyggnad, karaktärer och miljöer närmare. LÄS MER

 4. 4. Förtroende för- och användning avnyhetsmedier under Covid-19 : En kvantitativ studie om medieförtroende och användning av nyhetsmedierunder kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alfred Lundqvist; Christian Ivarsson; Robin Karlsson Dahlgren; Samuel Andrésen; [2020]
  Nyckelord :public service; commercial media; Covid-19; pandemic; trust; usage; public service; kommersiella medier; Covid-19; pandemi; förtroende; användning;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ undersökning om svenskars förtroende för svenska nyhetsmedier och hurderas användning av dessa ser ut under Covid-19 pandemin. Studien ämnar ta reda påskillnaderna mellan svenskars förtroende för och användning av public service baserade i densocialt ansvarstagande ideologin, och kommersiella medier baserade i den frihetliga ideologin. LÄS MER

 5. 5. Att spara eller inte spara : En jämförelsestudie i formmaterial vid gjutning av Prefab element

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Robin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Prefab; formmaterial; tidskostnad; materialkostnad; totalkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka för vilka byggen det är mer ekonomiskt lönsamt för leverantör av prefabelement att använda sig utav engångsskiva eller formplyfa som formmaterial. I uppdrag av UBAB har en undersökning gjorts om vilket formmaterial som är det lönsammare alternativet vid produktion av trappor. LÄS MER