Sökning: "Robin Krondahl Färm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robin Krondahl Färm.

  1. 1. Intressekonflikter vid renovering av hyreshus - En studie av den mindre fastighetsägaren

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Johansson; Robin Krondahl Färm; [2019-02-01]
    Nyckelord :Lönsamhet; Bostadsmarknaden; Hyresmarknaden; NPV; Hållbarhet; intressekonflikt;

    Sammanfattning : I följande uppsats genomförs en kalkyl av ett renoveringsprojekt som givits till oss av en(enligt våra mått) mindre fastighetsägare. Studien behandlar de intressekonflikter som enrenovering kan innebära. LÄS MER