Sökning: "Robin Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Robin Lindström.

 1. 1. Storskalig nätverksestimering Utvärdering av en ny metod för glesa nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Jenny Andersson; Rebecka Bertilsson; Helena Foogde; Robin Lindström; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partiell korrelation mellan variabler kan implicit erhållas genom precisionsmatrisen. För att estimera denna kan den empiriska kovariansmatrisen inverteras. Problem uppstår när antalet variabler p är större än antalet observationer n, eftersom kovariansmatrisen då får låg rang och inte kan inverteras. LÄS MER

 2. 2. HDV Simulink Real World Model for Testing : A Study on Model Simplicity

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Robin Lindström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis was to investigate the area of model complexity and see what precautions could be made to avoid the generation of complex models. These findings included five principles stated by M. Pidd which were implemented in the development of a new Simulink real world model of a heavy duty vehicle. LÄS MER

 3. 3. Att vårdas på sjukhus : Patienters upplevelser av vårdmiljön på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lovisa Göransson; Robin Lindström; [2015]
  Nyckelord :Experiences; health facility environment; patient; person-centered nursing care.; Patient; personcentrad omvårdnad; upplevelser; vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljön på sjukhus har traditionellt utformats av arkitekter. Fokus på patienten har skiftat från subjekt till objekt, för att åter gå mot en syn som subjekt. Intresset för utformning av vårdmiljön har de senaste åren ökat. Problem: Patienterna inneliggande på sjukhus befinner sig i en utsatt situation. LÄS MER

 4. 4. International Assignments : An updated picture of important factors for expatriate spouse adjustment

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Michael Eriksson; Robin Lindström; [2013]
  Nyckelord :spouse; expatriate; international assignments; adjustment; cohesion; flexibility; communication regression; interaction effect;

  Sammanfattning : Although several scholars have argued that the spouses failure to adjust is one of the main reasons expatriate employees return prematurely from international assignments, research about spouse adjustment is scarce, and existing research about the phenomenon was conducted almost two decades ago. Therefore, our research was conducted in order to empirically examine theoretical variables that historically relate to host country adjustment of the spouse in order to see if these variables are still valid today. LÄS MER

 5. 5. Distributed propulsion.

  Kandidat-uppsats, KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg

  Författare :Robin Lindström; Tobias Rosvall; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En prestandaanalys utfördes på en SAAB 2000 som referensobjekt. Olika metoder för att driva flygplan på ett miljövänligare sätt utvärderades tillsammans med distributed propulsion.Efter undersökningar valdes elmotorer tillsammans med Zink-luft batterier för att driva SAAB 2000 med distributed propulsion. LÄS MER