Sökning: "Robin Salazar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robin Salazar.

  1. 1. Mikrobiell biokonvertering av para-xylen från lignin för produktion av tereftalsyra i framtida bioraffinaderier

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

    Författare :Julia Gutman; Jimmie Hofman; Carl Malina; Adam Niklasson; Angelo Salazar; Robin Öz; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER