Sökning: "Robin Strömqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robin Strömqvist.

  1. 1. Konsten att leda på distans -En kvalitativ studie om möjligheter och begränsningar att kommunicera digitalt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Robin Strömqvist; Adam Roswall; [2022-02-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : De två senaste åren har varit krävande både för människor och deras arbetsplatser när man har tvingats att anpassa sig efter den nuvarande pandemin. Arbetssituationen har förändrats på så sätt att många inte längre arbetar på plats, utan mycket av arbetet sker hemifrån. LÄS MER