Sökning: "Robin Weetom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Robin Weetom.

  1. 1. Anledningar till varför användare väljer att inte använda Business Intelligence system En kvalitativ fallstudie om användning av Business Intelligence system

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Fredrik Alnäs; Robin Weetom; [2018-06-29]
    Nyckelord :Business Intelligence; Critical Success Factors; Användning;

    Sammanfattning : Business Intelligence (BI) is seen as a necessity for survival in the dynamic and competitive market. In order for a company to benefit from a BI-system, users need to interact with it and not bypass it by using other systems.The purpose of this study is to provide knowledge about why users choose not to use BI-systems. LÄS MER