Sökning: "Roger Boström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Roger Boström.

 1. 1. Bland lärstilar och intelligenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martin Sällström; [2009]
  Nyckelord :Lärstilar; Multipla intelligenser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka och belysa lärarens arbete för att nå eleverna i sin undervisning. Frågeställningarna är: Hur kan lärare skapa lektioner som innefattar elevers lärandebehov? Hur kan lärare se elevers lärandebehov i lektionssammanhang? Lena Boström har fyra olika lärstilar som tillsammans med Howard Gardners nio intelligenser och Roger Säljös teorier om lärande i ett sociokulturellt perspektiv utgör kärnan av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 2. 2. Från isolering mot samverkan? - En deskriptiv studie av lokalt näringslivsfrämjande i Stockholms län

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Boström; [2007]
  Nyckelord :Local growth; municipal cooperation; Stockholm County; Policy implementation; Economic policies; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The acts of promoting local business and implementing efforts to appear as an attractive location for potential business are rather new activities among Swedish municipalities. The knowledge about how these activities are organised and what strategies are perused are fairly limited. LÄS MER