Sökning: "Roger Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Roger Johansson.

 1. 1. Lost in Thoughts - A Quantitative Study About Repetitive Thinking, Gaze Behavior and Experiences of Distress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Bahar Masooda Ahmadi; Ebba Olsson; [2021]
  Nyckelord :Repetitive negative thinking; rumination; worry; eye-tracking; gaze behavior; looking at nothing; recall; repetitivt negativt tänkande; ruminering; oro; ögonspårning; blickbeteende; återkallning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to investigate if and how repetitive negative thinking (RNT) influences the level of experienced distress during recall of images of neutral and negative content, and how such effects might be modulated by gaze behavior. Another aim was to study whether RNT and image content influences participants’ gaze behavior. LÄS MER

 2. 2. Subitiseringsförmåga, engagemang och självförtroende : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Peter Nilsson; Roger Johansson; Ann-Lill Stark; [2021]
  Nyckelord :action research; arithmetic; categorical perspective; conceptual subitization; constructivism; intervention; number sense; perceptual subitization; relational perspective; representations; special educational perspectives; aktionsforskning; aritmetik; intervention; kategoriskt perspektiv; konceptuell subitisering; konstruktivism; perceptuell subitisering; relationellt perspektiv; representationer; specialpedagogiska perspektiv; taluppfattning;

  Sammanfattning : Subitiseringsförmåga ses som en grundläggande färdighet inom taluppfattning. Syftet med studien var att bidra med kunskap om sambandet mellan konceptuell subitisering och taluppfattning, samt vilken påverkan vårt interventionsprogram har på elever med svag konceptuell subitiseringsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Motivation och motion - En kvalitativ intervjustudie med 12 elever i grund- och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Arvidsson; Hanna Gustafsson; Roger Johansson; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; motivation; elevperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Syfte:Studien beskriver hur elever i grund- och gymnasiesärskolan ser på fysisk aktivitet ur ett motivationsperspektiv. Personer som har intellektuell funktionsnedsättning är en grupp i samhället som har sämre hälsa och är mindre fysiskt aktiva än andra. LÄS MER

 4. 4. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Nyckelord :marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Sammanfattning : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa : En kvalitativ studie av familjerättssekreterarens arbete med barns delaktighet i samarbetssamtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Rebecka Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Best interest of the child; collaboration talk; Custody disputes; Family Law; Children s participation in investigations.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how family law secretaries in Sweden works with fulfilling the best interests of the child in collaboration talks and how they get children involved in the process. I have performed five semi-constructed interviews with family law secretaries from different municipalities. LÄS MER