Sökning: "Roger Ottosson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roger Ottosson.

  1. 1. Återhämtning i gröna miljöer vid fysisk och psykisk ohälsa - en kartläggning

    Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Författare :Fanny Boberg; [2012]
    Nyckelord :natur; hälsa; rehabilitering; kroppslig; mental; stress; Patrik Grahn; Roger Ulrich; Kaplan och Kaplan; Matilda Annerstedt; Johan Ottosson;

    Sammanfattning : Dagens prestationsinriktade samhälle med den stress det innebär, medför att utbrändhet med sjukskrivningar till följd, ökar. Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning är tärande på kroppen, och kan på sikt ge upphov till en rad allvarliga sjukdomstillstånd, så som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och depression (Annerstedt, Matilda, muntligen, 2012-05-04). LÄS MER