Sökning: "Roken Meyro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roken Meyro.

  1. 1. "Hade vi satsat på det förebyggande arbetet i god tid så hade vi inte behövt släcka bränder som vi gör i dagsläget." - En kvalitativ studie om socialarbetares syn på det förebyggande arbetet för att förhindra barn & ungdomars ingång i gängkriminalitet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Dilara Aslaner; Roken Meyro; [2023-04-24]
    Nyckelord :gängkriminalitet; barn och ungdomar; förebyggande arbete; socialarbetare;

    Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett högst aktuellt ämne i dagens Sverige, där många har åsikter om hur arbetet för att förhindra rekrytering till gängkriminalitet bör bedrivas. Debatten om rekryteringen av barn och ungdomar förekommer framför allt i samband med särskilt utsatta områden. LÄS MER