Sökning: "Rola Khalil"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rola Khalil.

  1. 1. "Ett hem utan en gamling, är som ett hus utan pelare": en kvalitativ studie om hur sent-i-livet-invandrare integreras i det svenska samhället

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Rola Khalil; [2008]
    Nyckelord :Integration; Immigrant; Old; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

    Sammanfattning : More recently, the number of elderly immigrants has increased. This means that Sweden is faced with new challenges. The purpose of this study was to illustrate how the elder immigrants general situation in Helsingborg looks like, as well as how social workers work to integrate this target group. LÄS MER