Sökning: "Roland Holmberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roland Holmberg.

  1. 1. Postmodern uppmärksamhet : funderingar kring filmisk estetik och filmåskådandet i en postmodern kontext

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Simon Lindberg; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas postmodernismens förhållande till filmestetiska och filmåskåderliga företeelser i vår samtid.Vad innebär postmodern film och vilken typ av filmisk estetik är att betrakta som typiskt postmodern och är det rimligt att benämna vår samtida film och dess kultur som tillhörande en postmodern epok?Centrala begrepp och teorier som ställs mot varandra och komparativt studeras är 3D-filmsestetiken och ansamlingsestetiken samt hur de perspektiv som presenteras i den äldre filmteorin, hos André Bazin och Roland Barthes, förhåller sig till vår samtids syn på film, både på ett estetiskt plan och ur ett åskådarperspektiv. LÄS MER