Sökning: "Role of Planner"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Role of Planner.

 1. 1. Bygger vi en stad för barn, bygger vi en stad för alla : En studie om barnets bästa vid planering av bostadsgårdar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jenny Abdul; Shpetim Emini; [2021]
  Nyckelord :The United Nations Convention on the Rights of the Child; the best interest of the child; residential yard; planner; spatial planning; Malmö.; Barnkonventionen; barnets bästa; bostadsgård; planerare; fysisk planering; Malmö;

  Sammanfattning : FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ratificerades av Sverige 1990 och har sedan dess fått avtryck i fysisk planering genom tillämpningen av begreppet barnperspektiv. Malmö stads vision om den barnvänliga staden, ska erbjuda både goda uppväxtvillkor för barn och goda boendemiljöer för barnfamiljer. LÄS MER

 2. 2. En djupdykning i kulturvärde : En fallstudie av Nyhamnen i Malmö rörande kulturmiljöanalyser i vår tids moderna arv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Felicia Aspelin; Ellinor Bjälkengren; [2021]
  Nyckelord :Cultural environment assessment; industrial- and port area; subjectivity; legitimacy; autoethnography; Kulturmiljöanalys; industri- och hamnområde; subjektivitet; legitimitet; autoetnografi;

  Sammanfattning : Kulturmiljöanalyser används idag som verktyg för värdering av kulturmiljöer. Det finns ingen bestämd mall i Sverige för hur kulturmiljöanalyser ska utföras. Kulturmiljö är ett brett begrepp som inte alltid är så lättolkat, men som är av vikt för framtida städers identitet och attraktivitet. LÄS MER

 3. 3. Creative spaces in Dublin public libraries through the lens of the four-spaces model.

  Master-uppsats,

  Författare :Karl Diamond; [2020]
  Nyckelord :Four spaces; creative-spaces; maker-spaces; Dublin; Ireland; Public library; Innovative; ST;

  Sammanfattning : The purpose of this master's thesis is to explore how creative spaces in libraries function, their goals and how they affect the role of their host libraries by undertaking a qualitative multi-case study in three public libraries in Dublin Ireland .This uses the four spaces model as a theoretical framework in analysing the empirical data which was gathered from semi-structured interviews of librarians and an events planner in the spaces as well as a document analysis of related strategic documents. LÄS MER

 4. 4. “Näringen i livet!” : En studie om kulturnärvaron i Farsta stadsdel

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Itzana Cerda Gunnarsson; Lucy Moreau Bruun; [2020]
  Nyckelord :Cultural presence; Culture; Urban planning; Farsta district;

  Sammanfattning : Genom alla tider har kulturen haft en stor betydelse för människan. I världen och i Sverige arbetas kontinuerligt med mål kopplade till social hållbarhet där kultur ingår. I denna uppsats utreds kulturens roll i stadsplaneringen och varför kultur är viktig för människan. LÄS MER

 5. 5. Ett njutbart dopp vid Solfjäderbadet : ett gestaltningsförslag och studie om badplatsens landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oscar Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :badplats; landskapsarkitektur; fallstudie; rekreation; hälsa; gestaltning;

  Sammanfattning : Det finns många platser i våra städer där blå miljöer är en del av landskapet, men trots det nyttjas inte vattnets höga potential. Bad och vattennära kontakt besitter många hälsosamma och rekreerande egenskaper som går att främja med rätt gestaltning. LÄS MER