Sökning: "Rolf Back"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rolf Back.

  1. 1. Den dolda funktionsnedsättningen – att leva med IgE-medierad födoämnesallergi : Erfarenheter och uppfattningar av att leva med en folksjukdom

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Sofia Rolf; Johanna Svensson; [2017]
    Nyckelord :Disability; Experience; Food allergy; IgE-mediated; Perception; Erfarenheter; Funktionsnedsättning; Födoämnesallergi; IgE-medierad; Uppfattningar;

    Sammanfattning : Födoämnesallergi är en dold sjukdom som inte blir synlig förrän individen utvecklar en allergisk reaktion. Därifrån kan det snabbt handla om liv och död. Kroppens fysiska reaktion är väl utforskad och trots det, är hur sjukdomen påverkar patientens livssituation relativt outforskat. LÄS MER