Sökning: "Rolf Fall"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Rolf Fall.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Mysak Konstruktion av ett mät- och stimulikort för mobiltelefoner

  M1-uppsats, Linköpings universitet/DatorteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rolf Wikström; [2015]
  Nyckelord :Mobiltelefon; mätpunktsväljare; testinterface;

  Sammanfattning : Vid högvolymsproduktion av konsumentelektronik är testtid, mätnogrannhet och fabriksgolvsutrymme synonymt med kostnader. Detta har gjort att man på sektionen Test Engineering vid Ericsson Mobile Communications fabrik i Linköping tagit fram ett testkoncept, kallat Pelle-konceptet, där datorkraft och mätutrustning flyttas in i små utrymmessnåla testfixturer anpassade för både robotiserade produktionslinor och manuella. LÄS MER

 3. 3. Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot aktieägare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Lindström; [2013]
  Nyckelord :skadeståndsansvar; externt skadestånd ; direkt skada ; aktiebolagsrätt; ABL; enskilda aktieägare ; NJA 2000 s.404 ; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att föra en diskussion och bidra med nya infallsvinklar kring varför antalet skadeståndsprocesser mot styrelseledamöter i svenska aktiebolag har varit så historiskt få till antalet. Jag har valt att använda en traditionell juridisk metod för att underbygga min redogörelse för rättsläget. LÄS MER

 4. 4. Elever i behov av särskilt stöd, samspelet mellan skola och elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Per Hultberg; Rolf Persson; [2010]
  Nyckelord :elever; föräldrar; Specialpedagogik; stöd; särskilda behov;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur det särskilda stöd som elever behöver för att nå målen motsvarar det som skolan erbjuder, och för att få svar på det undersöker vi det ur rektorns, specialpedagogens och elevens synvinkel. Vilka likheter och skillnader finns i tillvägagångssätt, behov, och det skolan ger mellan litteraturen vi läst och de intervjuer och enkätundersökningar vi gör. LÄS MER

 5. 5. Designing a generalized language resourcesystem and localization tool for the Configura CET Designer®

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Rolf Westermark; [2010]
  Nyckelord :language; resource; localization;

  Sammanfattning : This study was made at Configura Sverige AB and investigates different solutions for a generalized language resource system and a localization tool. The software application Configura CET Designer® that the solutions in this thesis should be applicable to is a kind of CAD tool that is used as a sales tool for configurable products that require space planning. LÄS MER