Sökning: "Rolf Gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rolf Gustafsson.

  1. 1. Det fysiska rummets betydelse för samhörighet och identitet hos studenter på Högskolan i Halmstad

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Hanna Bergenholtz; Hanna Gustafsson; [2018]
    Nyckelord :Offentliga platser; studenter; social sammanhållning; attraktiva mötesplatser; Högskolan i Halmstad;

    Sammanfattning : Högskolan i Halmstad består idag av en uppdelning mellan byggnader och en campusplan har skapats för att bygga om campusområdet med målet att skapa ett campus med mer rörelser på de olika ytorna för att skapa social sammanhållning mellan studenterna. Uppsatsens syfte har varit att skapa sig en förståelse om studenternas uppfattning om de rådande offentliga platserna på Högskolan i Halmstad och deras funktionalitet. LÄS MER