Sökning: "Rollövertagande"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Rollövertagande.

 1. 1. ”Den viktigaste spelaren på fotbollsplan” :  En etnografisk studie om huvuddomarens yrkesroll och interaktion på fotbollsmatcher.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andy Fransi; Shuana Arez Mayeli; [2019]
  Nyckelord :Fotbollsdomare; interaktion; roll; kommunikation; etnografi; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huvuddomarnas strategier och roller i utövandet av domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna, med särskild fokus på hur de uppträder och agerar i matchsituationer. Studien har utförts genom en etnografisk metodansats med tio icke-deltagande observationer och lika många intervjuer av fotbollsdomare i vår strävan att besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. "Lek är bara tidsfördriv, eller?" En studie om hur identitet skapas i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Persson; Ellinor Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Handling; Identitet; Identitetsskapande; Kommunikation; Lek; Makt; Mead; Rollövertagande; Självet; Självkänsla;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få syn på hur barns identitetsskapande tar plats i lek. Leken är en arena som ger upphov till många möjligheter och vi undrar hur en identitet kan ta form i dessa. Genom en kvalitativ observationsmetod har vi studerat barns fria lek i en förskoleverksamhet. LÄS MER

 3. 3. En god styrning : -En kvalitativ studie kring en fotbollstränares roll för att skapa resultat och samtidigt ha ett välmående lag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Erik Adetun; Andreas Svensson; [2014]
  Nyckelord :Interaktionsritualer; Intersubjektivitet; Me; I; Rollövertagande; Vad eller Vem; Styrning; Välmående; Resultatinriktning; Grupputveckling;

  Sammanfattning : Vi har valt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera problematiken inom tränarrollen i att balansera ett lags välmående samtidigt som man strävar efter att nå resultat. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för vad som kan vara bra att tänka på som tränare för att i styrning kunna kombinera fokus på resultat och välbefinnande på ett optimalt sätt. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av socialt stöd för upplevelsen av psykisk ohälsa : En kvalitativ socialpsykologisk studie som omfattar åtta individer i ett kommunalt rehabiliteringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Simon Svensson; Mattias Fransson; [2014]
  Nyckelord :mental illness; psychological rehabilitation; role takeover; humanity between individuals; stigma; similar experience; professional; understanding; acceptance; social psychology; psykisk ohälsa; psykisk rehabilitering; rollövertagande; mellanmänsklighet; stigma; liknande erfarenhet; professionell; förståelse; acceptans; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Med denna socialpsykologiska studie ville vi få en ökad förståelse för vad socialt stöd upplevdesbetyda för rehabiliterande individers syn på sin psykiska ohälsa. De åtta intervjuernagenomfördes i anslutning till ett rehabiliteringsprojekt för personer med psykisk ohälsa i enav Sveriges kommuner. LÄS MER

 5. 5. Svåra samtal : En sociologisk studie om ledares erfarenheter av svåra samtal i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Lillqvist; Malin Gillström; [2014]
  Nyckelord :Difficult conversations; role-taking theory; impression management; leadership; distancing; communication.; Svåra samtal; rollövertagande; intrycksstyrning; ledarskap; distansering; kommunikation;

  Sammanfattning : This qualitative study is aimed to explore the leaders’ experiences of difficult conversations in their work. We have examined if they take on a different role during the difficult conversations and how communication can affect their leadership during the conversation. LÄS MER