Sökning: "Rollövertagande"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Rollövertagande.

 1. 1. En cross-check i nacken, hör det till ishockey? En studie om normaliserat hockeyvåld och rättspluralism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Madelene Axelsson; [2019]
  Nyckelord :hockeyvåld; rättspluralism; fokusgrupp; fallstudie; normativt handlande; rollövertagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim for this study is to examine and analyse the two legal systems controlling hockey violence from a legal pluralism point of view and examine why the hockey violence exists. The questions this study aims to answer are; Are the legal norms considered to properly deal with hockey violence? How is the relation between the two legal systems? What do hockey players think of the legal norms and why do they practice hockey violence? The amount of research on this phenomenon was insufficient, especially research regarding Sweden, so by using the methods focus group and case study together with the theoretic framework of legal pluralism and normative action and role acquisition, the questions were answered with a content analysis. LÄS MER

 2. 2. ”Den viktigaste spelaren på fotbollsplan” :  En etnografisk studie om huvuddomarens yrkesroll och interaktion på fotbollsmatcher.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andy Fransi; Shuana Arez Mayeli; [2019]
  Nyckelord :Fotbollsdomare; interaktion; roll; kommunikation; etnografi; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huvuddomarnas strategier och roller i utövandet av domarskap på fotbollsmatcher i förhållande till varandra och till spelarna, med särskild fokus på hur de uppträder och agerar i matchsituationer. Studien har utförts genom en etnografisk metodansats med tio icke-deltagande observationer och lika många intervjuer av fotbollsdomare i vår strävan att besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. En god styrning : -En kvalitativ studie kring en fotbollstränares roll för att skapa resultat och samtidigt ha ett välmående lag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Erik Adetun; Andreas Svensson; [2014]
  Nyckelord :Interaktionsritualer; Intersubjektivitet; Me; I; Rollövertagande; Vad eller Vem; Styrning; Välmående; Resultatinriktning; Grupputveckling;

  Sammanfattning : Vi har valt att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv studera problematiken inom tränarrollen i att balansera ett lags välmående samtidigt som man strävar efter att nå resultat. Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för vad som kan vara bra att tänka på som tränare för att i styrning kunna kombinera fokus på resultat och välbefinnande på ett optimalt sätt. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av socialt stöd för upplevelsen av psykisk ohälsa : En kvalitativ socialpsykologisk studie som omfattar åtta individer i ett kommunalt rehabiliteringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Simon Svensson; Mattias Fransson; [2014]
  Nyckelord :mental illness; psychological rehabilitation; role takeover; humanity between individuals; stigma; similar experience; professional; understanding; acceptance; social psychology; psykisk ohälsa; psykisk rehabilitering; rollövertagande; mellanmänsklighet; stigma; liknande erfarenhet; professionell; förståelse; acceptans; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Med denna socialpsykologiska studie ville vi få en ökad förståelse för vad socialt stöd upplevdesbetyda för rehabiliterande individers syn på sin psykiska ohälsa. De åtta intervjuernagenomfördes i anslutning till ett rehabiliteringsprojekt för personer med psykisk ohälsa i enav Sveriges kommuner. LÄS MER

 5. 5. Svåra samtal : En sociologisk studie om ledares erfarenheter av svåra samtal i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Lillqvist; Malin Gillström; [2014]
  Nyckelord :Difficult conversations; role-taking theory; impression management; leadership; distancing; communication.; Svåra samtal; rollövertagande; intrycksstyrning; ledarskap; distansering; kommunikation;

  Sammanfattning : This qualitative study is aimed to explore the leaders’ experiences of difficult conversations in their work. We have examined if they take on a different role during the difficult conversations and how communication can affect their leadership during the conversation. LÄS MER