Sökning: "Rollkonflikter skola"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rollkonflikter skola.

 1. 1. Betydelsen av regi, arbetsmiljöfaktorer och lokalisering av arbetsplatsen för lärare : Marija Buric & Tamara Kostic

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tamara Kostic; Marija Buric; [2018]
  Nyckelord :control; demand; social support; role expectations; teachers;

  Sammanfattning : Denna studie handlade om arbetsmiljöfaktorer utifrån variablerna socialt stöd, krav, kontroll och rollförväntningar för lärare. Huvudsyftet var att undersöka om det fanns några skillnader mellan variablerna beroende på vart skolan är lokaliserad (förort, närförort, centrala Stockholm) eller typ av skola (friskolor och kommunala). LÄS MER

 2. 2. Hårt att vara ung idag? : en studie om gymnasieelevers psykiska hälsa i Storstockholm

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Wetter; Sofia Palmgren; [2011]
  Nyckelord :Psykisk hälsa; ungdomar; skolsköterska; gymnasium; stockholm;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte med uppsatsen är att undersöka den psykiska ohälsoproblematiken i fem gymnasieskolor i Storstockholm.MetodMetoden som användes var kvalitativa intervjuer med sex stycken skolsköterskor. Kriterierna var att respondenterna skulle arbeta i kommunala gymnasieskolor, belägna i Stockholms kommun, där elevantalet var minst 700. LÄS MER

 3. 3. Jag är vad jag är på grund av dig - en studie om elevers agerande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Caroline Lundh; [2010]
  Nyckelord :Agerande; Roller; Identitet; Elever; Skola;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta examensarbete är att få syn på vilka faktorer som kan vara avgörande för en elevs agerande i skolan, vad det är som gör att eleven agerar på olika sätt i olika klassrumssituationer. För att komma fram till detta använder jag mig utav de olika rolltyper som är avgörande för hur en människa agerar. LÄS MER