Sökning: "Roman Özdemir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roman Özdemir.

  1. 1. Kompetensutvecklingens betydelse för att behålla personal och motivationsfaktorer för utveckling. : En studie inom detaljhandeln.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Roman Özdemir; [2021]
    Nyckelord :Competence; Competence development; Skills supply; Motivation; Retail; Kompetens; Kompetensutveckling; Kompetensförsörjning; Motivation; Detaljhandeln;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få större förståelse för hur mellanchefer inom detaljhandeln motiverar sina medarbetare till kompetensutveckling och kompetensutvecklingens roll i bibehållande av de anställda. Studien har utgått utifrån en kvalitativ metod, där fem utvalda mellanchefer inom detaljhandel har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER