Sökning: "Romantisk komedi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Romantisk komedi.

 1. 1. Sjukt kul med kärlek : Psykisk och fysisk sjukdom i 2010-talets romantiska komedier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Madeleine Holm; [2019]
  Nyckelord :Filmvetenskap; Genre; Romantisk komedi; Sjukdom.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Psykisk och fysisk sjukdom är ett tema som under 2010-talet har dykt upp i ett flertal romantiska komedier. Studien utgår från denna motsägelsefulla förteelse. LÄS MER

 2. 2. Ensam, vacker och lite naken : En undersökning av kvinnligt och manligt i romantiska komedier och actionfilmer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ida Åhlén; Aila Stefansdotter-Franck; [2014]
  Nyckelord :Action; dagordningsteori; film; genus; gestaltning; massmedier; påverkan; romantisk komedi;

  Sammanfattning : Titel: Ensam, vacker och lite avklädd – en undersökning av kvinnligt och manligt i romantiska komedier och actionfilmer Författare: Aila Stefansdotter-Franck och Ida Åhlén Kurs, termin och år: Vetenskaplig rapport C, HT 2013 Antal ord i uppsatsen: 20 457 Problemformulering och syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ofta och hur kvinnor respektive män gestaltas i de fyra actionfilmer och fyra romantiska komedier som setts av flest personer på svenska biografer under 2013 Metod och material: Metodtriangulering med kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, av ett strukturerat urval bland de filmer som setts mest på bio i Sverige under 2013. Huvudresultat: Könsfördelningen är mer ojämn i actionfilmerna – kvinnorna utgör 21 procent av karaktärerna, männen 79 procent – än i de romantiska komedierna, där fördelningen är 45 kvinnor och 55 män. LÄS MER

 3. 3. The Manic Pixie Dream Girl : En karaktärsanalys av det kvinnliga kärleksintresset i romantisk komedi utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Blomberg; [2014]
  Nyckelord :Romantic comedy; character analysis; woman as object; cinema; feminist theory; Manic Pixie Dream Girl; Manic Pixie Dream Girl; karaktärsanalys; genus; kvinnan som objekt; film; romantisk komedi; feministisk teori; Anita Sarkeesian; Nathan Rabin;

  Sammanfattning : Denna uppsats hanterar hur kvinnliga karaktärer porträtteras i romantisk komedi genom att närmare studera begreppet ”Manic Pixie Dream Girl”. Detta begrepp leder till missförstånd om kvinnans roll i filmens värld och skapar diskussioner om jämställdhet och västerländsk berättarkultur. LÄS MER

 4. 4. Romantiska komedier på DVD-omslag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Aurora Stankovic; [2013]
  Nyckelord :visual rhetoric; semiotics; romantic comedies; DVD covers; genre; visuell retorik; semiotik; romantiska komedier; DVD-omslag; genre;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze DVD covers for the genre romantic comedy from the 2000s as a way to obtain patterns and codes provided by the genre. The theoretical framework consists of previous research that analyzed various posters, theories about semiotics, genre, and visual rhetoric. LÄS MER

 5. 5. En ny cykel av Screwball : När klassiska konventioner används i nya filmer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Katrin Ysberg; [2011]
  Nyckelord :Screwball; romantisk komedi; Hollywood; genre; cykel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks dagens romantiska Hollywoodkomedier och deras koppling till 1930- 40-talets screwballkomedier. The Proposal (2009), The Ugly Truth (2009), Leap Year (2010), samt What Happens in Vegas (2008) analyseras i syfte att urskilja likheter och skillnader dem emellan och för att urskilja en ny cykel av filmer. LÄS MER