Sökning: "Romeo Eileia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Romeo Eileia.

  1. 1. Informationshantering med VDC

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Anmar Shakir; Romeo Eileia; [2016]
    Nyckelord :2D 3D 4D 5D BIM ICE LOD VDC; 2D 3D 4D 5D BIM ICE LOD VDC;

    Sammanfattning : .... LÄS MER