Sökning: "Ronald Osmanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronald Osmanovic.

  1. 1. Ett tätare Malmö - Trender och utmaningar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Ronald Osmanovic; Savin Tarek Mersho; [2019]
    Nyckelord :Förtätning; Malmö; Bostadsblandning; Social-mix; Amiralsstaden; Täthet;

    Sammanfattning : Stadsplaneringen har förändrats avsevärt med åren och så har även stadsidealet. För att hantera den allt växande urbaniseringen av städer har förtätning blivit en allt mer förekommande strategi i stadsplaneringen. Förtätning har flera miljömässiga fördelar som främjar de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER