Sökning: "Ronja Bergman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronja Bergman.

  1. 1. Styrningens praktiska utformning vid implementering av Lean : En studie hos Lindbäcks Bygg

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Ronja Bergman; Veronica Odén; [2018]
    Nyckelord :Lean; verksamhetsstyrning; diagnostiserande styrsystem; värdeskapande styrsystem; gränsskapande styrsystem; interaktiva styrsystem;

    Sammanfattning : Dagens företag möts av en marknad där konkurrensen är hög och det krävs därmed att företag anpassar sig efter kundernas krav. Lean är en strategi med kundorienterad produktion och syftet med strategin är att eliminera onödiga kostnader. LÄS MER