Sökning: "Ronja Bernvi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronja Bernvi.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet vid omvårdnad av patienter med psykossjukdom : En kvalitativ intervjustudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

    Författare :Ronja Bernvi; Lina Ekengren; [2019]
    Nyckelord :Nurses’ experiences; nursing; physical activity; psychiatric nurse; psychosis; Fysisk aktivitet; omvårdnad; psykiatrisjuksköterska; psykossjukdom; sjuksköterskors erfarenheter;

    Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat goda effekter vid fysisk aktivitet hos patienter med psykossjukdom. Trots detta är fysisk aktivitet ett ämne och en komponent i behandling som inte prioriteras tillräckligt. Patienter med psykossjukdom lever ofta ett stillasittande liv där isolering är en del av symtombilden. LÄS MER