Sökning: "Ronny Swami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ronny Swami.

  1. 1. En kvantitativ jämförande studie av samband mellan partisystem, socialt kapital och demokratisering i Afrika söder om Sahara

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Ronny Swami; [2021]
    Nyckelord :Sub-Saharan African; democratization; modernization; social capital; party system.;

    Sammanfattning : Most Sub-Saharan African countries are not yet considered democracies, but it is worth noting that almost all of them are fighting for democracy, and some countries have successfully crossed the threshold of democracy. However, the pace of democratization across the African region is uneven. LÄS MER