Sökning: "Rood Abed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rood Abed.

  1. 1. Goodwillnedskrivningar : En studie avseende ledningens handlingsfrihet och opportunistiska goodwillnedskrivningar

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Rood Abed; Saga Olsson; [2019]
    Nyckelord :Goodwill; goodwill impairments; IFRS 3; IAS 36; earnings management; corporate governance; ownership.; Goodwill; goodwillnedskrivningar; IFRS 3; IAS 36; resultatmanipulering; bolagsstyrning; ägarstruktur;

    Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka om det går att påvisa ett samband mellan goodwillnedskrivningar och företagets ekonomiska utveckling, företagsledningens incitament och företagets bolagsstyrning bland bolag i Sverige. Då den svenska bolagsstyrningsmodellen och ägarstrukturen skiljer sig från den anglosaxiska, syftar studien även till att utvärdera om utfallen i denna studie avviker från en tidigare genomförd studie i Storbritannien och om avvikelserna kan hänföras till just skillnaderna i ländernas ägarstruktur och bolagsstyrning. LÄS MER