Sökning: "Rosanna Nordahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rosanna Nordahl.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers och barns välbefinnande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Hansson; Rosanna Nordahl; [2013]
  Nyckelord :hälsa; hälsoperspektiv; välbefinnande; förskola; aktiviteter; grupper; miljö;

  Sammanfattning : Resultaten av forskning om hälsa tyder på att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Utgångspunkten för denna undersökning var att vi antog att förskolor inte arbetar på samma sätt med hälsa och fysisk aktivitet eftersom de lokala strävansmålen ser olika ut. LÄS MER