Sökning: "Rosario Råberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rosario Råberg.

  1. 1. Invandrarbakgrund och utbildningsförväntningar bland femtonåringar : En kvantitativ analys av faktorer som kan påverka vägen till skolframgång

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Rosario Råberg; [2013]
    Nyckelord :utbildningsförväntningar; utrikesfödda; infödda svenskar; första generationens invandrare; andra generationens invandrare; kulturellt kapital; humankapital; primära effekter; sekundära effekter;

    Sammanfattning : Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka skillnader i utbildningsförväntningar bland utrikesfödda och infödda svenskar femtonåringar i Sverige. Tidigare studier har visat att utrikesfödda elever har sämre skolprestation än infödda svenskar, men högre ambitioner att satsa vidare på högskola eller universitet än infödda svenskar. LÄS MER