Sökning: "Rose-Marie Olsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rose-Marie Olsson.

 1. 1. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2010]
  Nyckelord :Ledarskap; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur enhetschefer i en offentlig organisation med inriktning på vård och omsorg resonerar kring sina förutsättningar att påverka arbetsmiljön och arbetsglädjen. I organisationen har det under de sista åren skett stora omorganisationer och förändringar som medför en känsla av oro och osäkerhet och ingen vet hur framtiden blir. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadspersonals upplevelser av förutsättningar och hinder för att skapa bra bemötande av personer med demens : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rose-Marie Franzén; Margareta Olsson Nordin; [2009]
  Nyckelord :dementia; nursing homes; nursing staff; treatment; bemötande; demens; gruppboende; omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : I Sverige finns minst 150 000 personer med demens och cirka 20 000 personer insjuknar årligen. Bemötandet av en demenssjuk person har visat sig vara helt avgörande för hur mycket den demenssjuke klarar av och en nära positiv relation mellan demenssjuka och vårdare kan få den sjuke att fungera bättre. LÄS MER

 4. 4. Första mötet mellan pedagoger och föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rose-Marie Olsson; Heléne Leandersson; [2006-06-20]
  Nyckelord :Bemötande; Kommunikation;

  Sammanfattning : Att tydliggöra de faktorer som kan påverka första mötet, hur första mötet mellan föräldrar och personal upplevs av de båda parterna.... LÄS MER

 5. 5. Fattigdom – Lydnad – Kyskhet : en studie om katolska nunnor och deras val av livsväg i den moderna tidens Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Lantz; Rose-Marie Olsson; [2006]
  Nyckelord :nunna; nunnekloster; klosterväsende; Sankta Birgittas kloster Pax Mariae i Vadstena; Heliga hjärtats kloster i Borghamn; klosterliv; birgittinerorden; benediktinerorden; kloster; kommunitet; Birgittasystrarna; Mariadöttrarna; Ordo Sanctissimi Salvatoris; Ordinis Sancti Benedicti;

  Sammanfattning : Fattigdom, lydnad och kyskhet. De tre orden ligger till grund för den klosterregel som styr det vardagliga livet för de 204 katolska ordensanslutna som lever runt om i Sverige idag. LÄS MER