Sökning: "Rose-marie Evius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rose-marie Evius.

  1. 1. Förändringar i ränteavdragsrätten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Rose-Marie Evius; [2009]
    Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den 1 januari 2009 trädde nya regler ikraft gällande skatteplaneringsåtgärder med ränteavdrag. Reglerna ska begränsa möjligheten att göra avdrag vid internt finansierade delägarrätter från ett företag inom intressegemenskap. LÄS MER