Sökning: "Rose-marie Palm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rose-marie Palm.

  1. 1. Ingen harmoni utan kamp : Om lärares tillämpning av skolans värdegrund

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Gunilla Hanson; Rose-Marie Palm; [2000]
    Nyckelord :Ethics; Värdegrund; etik; grundläggande värden; harmoni; Etik;

    Sammanfattning : Arbetet beskriver hur tre lärare och en skolledare för ut och förankrar den värdegrund som be-skrivs i nuvarande läroplan (Lpo 94). Metoden som använts är personliga intervjuer och ett se-lektivt urval av intervjuade har gjorts. En litteraturgenomgång stöder de metoder och synsätt som lärarna framhåller. LÄS MER