Sökning: "Roseanna Schultz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Roseanna Schultz.

  1. 1. Ledarskapsutbildning E.ON: En empirisk undersökning av utbildningsplanering och utveckling

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Roseanna Schultz; Emelie Söderström; [2009]
    Nyckelord :MPL; Ledarskapsutveckling; kompetens; lärande; action learning; e-learning; Ne.on; Social Sciences;

    Sammanfattning : Att ringa in kompetenser, att individanpassa en utbildning som ska nå en stor grupp samt att ”matcha” kunskap med en lämplig pedagogik är några av de utmaningar som en ledarskapsutbildning står inför. Denna uppsats belyser pedagogiska infallsvinklar och provar dessa i nya sammanhang. LÄS MER