Sökning: "Rosendal"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Rosendal.

 1. 1. Effekten av reglerad hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Rosendal; Anton Rundqvist; [2019-07-29]
  Nyckelord :EU-direktivet 2014 95 EU; Hållbarhetsrapport; Organizational Impression Management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hänsynstagande av social hållbarhet i plan - och genomförandeprocessen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Moberg; Linnéa Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :social hållbarhet; plan- och genomförandeprocessen; sociala aspekter; hänsynstagande;

  Sammanfattning : Social hållbarhet kan uppfattas svårdefinierat och dessutom har begreppet förändrats med tiden då det är sammankopplat med existerande normer och värderingar. Socialt hållbar stadsutveckling är idag en viktig fråga som dock innefattar vissa utmaningar. LÄS MER

 3. 3. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

  Sammanfattning : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. LÄS MER

 4. 4. De öppna fältens rationalisering i områden med olika ägarstruktur i nordöstra Helsingborg under perioden 1947–2017 : Med fokus på trädrader och habitatöar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; Landskapsutveckling; GIS; Spridningskorridorer; Trädrader; Habitatöar;

  Sammanfattning : De senaste 50 åren har intensifieringen av jordbruket ökat i takt med maskinernas framfart. Detta på bekostnad av att livsviktiga biotoper för djur och växter försvunnit, då åkerlandskapet blivit allt mer homogent. LÄS MER

 5. 5. Energiförsörjning med solenergi genom användning av solcellspaneler : Ett implementeringsförslag för Rosendals Trädgård

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :My Argården Björn; Olivia Boija; Joakim Ekvall; [2019]
  Nyckelord :Solcell; solenergi; solpanel; solcellspanel; solcellssystem; solteknik; solintensitet; effekt; solcellsanläggning; växthus; HPSolartech; Rosendals trädgård;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett projekt inom området industriell teknik och hållbarhet. Studien utreder möjligheten att tillämpa en förnyelsebar energikälla där solenergi skall utvinnas genom solceller. Energin som utvinns skall till en viss grad leda till energiförsörjning hos Rosendals Trädgård. LÄS MER